Afzetpaal Met Trekband Vanaf €39 - Diverse Kleuren  thumbnail

Afzetpaal Met Trekband Vanaf €39 - Diverse Kleuren

Published Jan 16, 24
6 min read

Misschien ligt het aan de Pvd, A, omdat zij wat huiverig is voor een soort pseudo-politie, maar zij vindt dit onderscheid niet in alle opzichten afdoende (Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting). De Pvd, A wil hier dan ook graag nog eens een beschouwing over horen van de minister - Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting. Toen wij in 1991 met het CDA het amendement indienden, hadden wij iets anders voor ogen dan wat er nu uit is gekomen

Zeker vanuit de verte lijkt het nog erg veel op het politie-uniform. Zoals de heer Smits zich ook al afvroeg, stel ook ik de vraag wat er door de gewone burger heen moet gaan als hij op straat loopt, of dat nu in Den Haag of in Hoogeveen is (Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting). Die burger ziet dan niet alleen politieagenten, maar ook particuliere beveiligers, stadswachten, toezichthouders, die allemaal uniformen hebben die allemaal op elkaar lijken

Ik kom toe aan de kwaliteit van de particuliere beveiliging, en de controle daarop: opleidingseisen, mogelijkheden om te klagen etc. Laat duidelijk zijn dat wij vinden dat als er opleidingseisen moeten worden gesteld voor particuliere beveiligingsorganisaties – dat moet – deze ook moeten gelden voor bewakingspersoneel in overheidsdienst. Je komt dan terecht bij de vraag of dit voor iedereen moet gelden: voor stadswachten, toezichthouders enzovoorts.

Het algemene antwoord is: gelijke monniken, gelijke kappen, dus op zich wel. Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting. Maar met name voor stadswachten en toezichthouders geldt dat deze via additionele arbeidsprojecten in dienst zijn gekomen en in een wat andere positie verkeren dan reguliere werknemers, waardoor een uitzondering wellicht mogelijk moet zijn. Als het gaat om het reguliere bewakingspersoneel in overheidsdienst, is er geen twijfel mogelijk: hiervoor moeten dezelfde regels gelden als voor degenen die werkzaam zijn in het particuliere bedrijfsleven

De helft is hetzelfde, zij het dat wij ons amendement een beetje beter vinden. Dat klinkt natuurlijk vreselijk arrogant, maar wij vinden dat niet omdat het amendement van ons is, maar omdat het wat vollediger is. Ons amendement heeft namelijk niet alleen betrekking op artikel 5, maar ook op artikel 8.

Afzetpalen Huren

Heeft het amendement wel of geen betrekking op stadswachten? Er zijn veel gemeentelijke overheden die eigen personeel in de toezichtssfeer in dienst hebben; u heeft daar zelf net over gesproken - Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting. Zouden daarvoor niet dezelfde kwaliteitseisen moeten gelden? Is dat precies de strekking van het amendement? Dat kon ik uit de toelichting niet helemaal gewaar worden

Ik zou kunnen zeggen ’’nog niet’’, want ik wil graag dat de minister op dit punt, ook omdat dit in de schriftelijke voorbereiding niet voldoende uit de verf is gekomen, nog een nader beschouwing geeft. Nogmaals, uitgangspunt is dat het principe van gelijke monniken, gelijke kappen altijd moet gelden (Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting). Als u zegt dat dit ook moet gelden voor stadswachten en toezichthouders, zeg ik ’’ja’’Dan moet je je toch afvragen of je het paard niet achter de wagen spant als die eisen strikt en rigoureus worden doorgetrokken naar die categorie. Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting. Maar het principe is ’’ja’’. De heer (SGP): Van tweeën één: óf we vinden dat stadswachten inderdaad daadwerkelijk een bijdrage moeten leveren aan vergroting van toezicht en veiligheid – dan moeten we zonder meer dezelfde eisen stellen als aan anderen – óf u vraagt zich af waar we die mensen die in uniform lopen, eigenlijk voor hebben

Dat kan nooit de bedoeling zijn. Er moeten dus wel degelijk behoorlijke eisen aan opleiding, toerusting enzovoorts gesteld kunnen worden, want anders zijn we de burger voor het lapje aan het houden (Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting). De heer (Pvd, A): U begrijpt dat ik het laatste natuurlijk ook niet wil. De discussie die u terecht aanzwengelt, moet niet in verband met dit wetsvoorstel worden gevoerd, maar bij de bespreking van de notitie over het toezicht van de heer KohnstammVanuit de invalshoek van de particuliere beveiliging komen we bij die groep terecht, die volgens ons ook aan opleidingseisen moeten voldoen (Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting). Voor wat er dan nog verder komt, zeg ik met u: in principe gelijke monniken, gelijke kappen, maar het voert mij nu te ver om in déze discussie dát aspect hier ook te regelen

Rvs En Verzinkte Afzetpalen In Rood Wit Of Geel Zwart En ...

Dat gaat ook boven de pet van deze minister, neem ik aan. De heer (SGP): Dat zou ik niet te snel veronderstellen. Deze minister spreekt namens de regering (Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting). Er kan dus niets boven haar pet gaan. Dat zal ze straks zelf wel vertellen. Ik ben het op zichzelf met de heer Middel eens dat dit precies de inhoud is van de notitie over het toezicht, waar wij apart over gaan praten

Daarom vind ik de vraag wel relevant of die voorschriften dan ook niet voor figuren die bij gemeenten in dienst zijn, zoals stadswachten, moeten gelden - Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting. Vandaar dat ik dit wel degelijk aan de orde vind. De heer (Pvd, A): Mijn antwoord is en blijft: in principe wel, maar wij kunnen dat nu niet in extenso regelenLaten wij dat afbakenen (Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting). Dan zijn wij het daar in ieder geval over eens en dan kunnen wij de rest van de discussie op een ander moment voeren. Voorzitter! Gebleken is dat er op een andere manier ook met twee maten gemeten wordt. Voor recherchediensten die ook onder deze wet zijn gebracht, gelden wel opleidingseisen, maar die gelden niet voor rechercheafdelingen bij bedrijfsbeveiligingsorganisaties of bij schadeverzekeraars

De minister zal ongetwijfeld van haar apparaat hebben gehoord dat wij hebben overwogen om ook op dit punt een amendement in te dienen. Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting. Moet dat hier aan de orde worden gesteld of vindt de minister dat dat bij de privacywetgeving thuishoort? Wie is nu precies werkzaam in deze sector? Voorzover het gaat om regulier personeel is dat helderIk moet eerlijk zeggen dat ik die niet zo goed begrijp. Ik begrijp de problematiek wel, maar ik begrijp de oplossing niet zo goed - Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting. Uit de nota van wijziging wordt mij niet duidelijk of ten aanzien van personeel dat via de sociale werkvoorziening, beschutte werkplaatsen dus, werkzaam is als particulier beveiliger/bewaker dezelfde criteria, voorschriften en normen gelden als voor ander personeel

Afzetpaal Corle

Zo nee, dan moeten wij er in tweede termijn over doorpraten. Over Melkert-1-, Melkert-2- en Melkert-3-personeel het volgende. Over Melkert 1 hoef je wat de particuliere beveiliging betreft, niet te praten, maar hoe zit dat met Melkert 2 en Melkert 3? Loopt dat ook door in de particuliere beveiliging en in voldoende mate? Als je spreekt over kwaliteit, moet je die kunnen controleren en moeten mensen de mogelijkheden hebben om klachten in te dienen.

Er zijn, zo is mij verteld, kleine winstmarges. Dat zegt men natuurlijk altijd, maar ik geloof dat dat hier echt zo is (Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting). Dat betekent dat de dreiging aanwezig is dat de prijs meer centraal staat als criterium dan de kwaliteit. Juist als dat het geval is, moet je een klachtenprocedure regelen

Als ik in de nota van wijziging lees hoe met die klachten moet worden omgegaan, vraag ik mij af of hetgeen de minister voorstelt, namelijk dat het ministerie van Justitie daar een bepaalde rol in gaat spelen, niet een beetje omslachtig is, of het niet wat sneller en adequater kan en of het niet wat te lang duurt. - Afzetpalen - Afzetpaaltjes met ketting

Latest Posts

Camera Beveiliging Voor Uw Bedrijf

Published Apr 18, 24
8 min read

Afzetpalen Kopen? Bestel Direct Online!

Published Jan 18, 24
7 min read

Afzetpalen Huren In Leiden

Published Jan 18, 24
6 min read